Privacy Statement


V3 10-05-2022 | 06:59

PRIVACYVERKLARING STICHTING AAP

AAP onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, bezoekers van de website en personen die op andere wijzen betrokken zijn bij AAP. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naast de naleving van de AVG heeft AAP zich gecommitteerd aan de gedragscode van Goede Doelen Nederland en het CBF-keur voor goede doelen.

Onder donateurs verstaat AAP alle personen en bedrijven die ons financieel, met inzamelproducten of andere artikelen en/of middelen steunen om ons doel te bereiken, maar ook personen en bedrijven die gratis producten of diensten van ons afnemen, zoals rondleidingen, inzamelenveloppen, donatieboxen en andere producten en diensten die AAP in de toekomst introduceert. Ook bewaart AAP gegevens van personen die geen donateur zijn, maar wel de nieuwsbrief van AAP ontvangen, een petitie hebben ondertekend of hebben deelgenomen aan de digitale rondleiding van AAP zonder tot één van de hierboven genoemde acties te zijn overgegaan.

 

Welke gegevens registreert AAP?

AAP registreert de volgende gegevens:

 • persoonsgegevens: achternaam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer. Voor communicatie benodigde persoonsgegevens kunnen binnen de AVG-wetgeving worden aangevuld of gevalideerd met gegevens uit externe bronnen;
 • persoonsgegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige donateurs;
 • een uniek administratienummer, behorend bij de donateur;
 • financiële gegevens en geefgedrag van donateurs zoals het bankrekeningnummer, naam bankrekeninghouder en betalingswijze voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en/of eenmalige of doorlopende machtigingen;
 • bijzondere gegevens van donateurs: bij een overeenkomst periodieke schenking bewaren wij ook het door de donateur opgegeven BSN-nummer en handtekening, conform de richtlijnen van de belastingdienst;
 • gegevens die betrekking hebben op het donateurschap of betrokkenheid bij AAP t.b.v. relatiemanagement. Bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten van AAP, zoals de AAP-donateursdagen of rondleidingen, maar ook post- en belvoorkeuren en e-mailwisselingen tussen AAP en de donateur;
 • foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten bij AAP, bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens de AAP-donateurdagen of rondleidingen;
 • indien wij extra persoonlijke gegevens t.b.v. relatiemanagement of bijvoorbeeld nalatenschappen willen vastleggen dan vraagt AAP hiervoor expliciete toestemming.

 

Waarvoor gebruikt AAP jouw gegevens?

AAP gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:  

 • activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn, waaronder het informeren van onze donateurs over de activiteiten en ontwikkelingen van AAP, fondsenwervende activiteiten en marketing;
 • het inzichtelijk maken en beter begrijpen van onze achterban, zodat wij onze communicatie en acties zo goed mogelijk kunnen afstemmen;
 • het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
 • het behandelen van geschillen;
 • het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole.

 

De website van AAP

Op de website van AAP worden standaard functionele cookies bijgehouden. Hieronder vallen algemene bezoekgegevens, zonder jou als bezoeker te identificeren. Deze cookies zijn nodig om de website naar behoren te laten werken.

Alleen als je akkoord gaat, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben verschillende doeleinden en zorgen ervoor dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze extra cookies zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan AAP haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

De website van AAP bevat links naar externe internetpagina’s. AAP is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

 

De toegestane bewaartermijn

AAP verwijdert of anonimiseert jouw persoonsgegevens binnen vastgestelde termijnen:

 • Binnen 1 maand na het uitoefenen van het recht op verwijdering. Eventuele betalingsgegevens moeten wij voor de belastingdienst wel 7 jaar bewaren;
 • 2 jaar na een laatste interactie, bijvoorbeeld het ontvangen een nieuwsbrief, het invullen van een petitie of het volgen van de digitale rondleiding en je daarna geen donateur bent geworden;
 • 7 jaar na je laatste donatie of aanvraag als je donateurschap met AAP is beëindigd en je geen (digitale) post van ons ontvangt. Je donateurschap eindigt automatisch 18 maanden na het doen van een laatste donatie of aanvraag aan AAP of per direct wanneer je dit schriftelijk of per e-mail expliciet kenbaar maakt aan AAP.

De termijn van 7 jaar kan langer doorlopen als je donateurschap is gestopt, maar je nog wel (digitale) post van AAP ontvangt. Je persoonsgegevens worden dan bewaard tot maximaal 2 jaar na de laatste verzending van (digitale) post.

  

Je rechten m.b.t. je persoonsgegevens

Je hebt altijd recht op inzage in jouw gegevens, jouw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Indien je dit wenst kun je dit aanvragen per post of per e-mail. AAP streeft ernaar om binnen 1 maand op je verzoek te reageren via post of per e-mail.

Als je vindt dat AAP je verzoek niet (tijdig) honoreert of als je vermoedt dat je persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, kan je een klacht indienen bij AAP. In het volgende stuk staat hoe je een klacht kan indienen. Indien je van mening bent dat AAP onjuist is omgegaan met jouw persoonsgegevens en dit niet adequaat heeft opgelost, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen of klachten

Heb je een opmerking, suggestie, vraag of klacht*? Laat het ons weten via het contactformulier op de website. We streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren. Wij stellen het zeer op prijs om je opmerkingen te horen en willen daar graag van leren.

*Een klacht is een expliciete uiting van ‘onvrede’ over het beleid en/of de uitvoering daarvan door AAP, de informatieverstrekking door AAP of de behandeling van jou als persoon.

 

Contactgegevens:

donateursservice@aap.nl

036-523 8787 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur)

 

Postadres

Stichting AAP

t.a.v. donateursservice

Postbus 50313

1305 AH Almere

 

Vestigingsadres

Stichting AAP

Kemphaanpad 1

1358 AC Almere

KvK: 41200553

RSIN: 004612243